Leievilkår

ALDER

Minimumsalder for å leie bil er 23 år. Man må også ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2 år. Evt unntak må eventuelt avtales skriftlig på forhånd. Vær oppmerksom på at dette kan gi andre vilkår for forsikringer og egenandeler. Gyldig førerkort for klassen må fremvises. 

BETALING

Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss et depositum (minimum kr 10000,-) på kundens kredittkort eller VIPPS. Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 2-3 døgn etter innlevering. Etter fratrekk av leiebeløp, eventuelle bompasseringer og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres.

AVBESTILLINGSGEBYR

Alle bestillinger er bindende. Avbestilling innen 7 dager før avtalt avhentingstidspunkt er kostnadsfritt. Avbestilling mindre enn 7 dager før avhentingstidspunkt blir belastet med 30% av leiesummen. Ved manglende avbestilling (no-show), belastes hele leiesummen.

SELVRISIKODEKNING

Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade. Egenandel ved skade er kr 12 000.

EGENANDELSREDUKSJON

Du kan mot et tillegg i pris redusere egenandelen. Reduksjon av egenandel til kr 6 000 koster kr 250/dag.

HENTING / LEVERING

Bilen hentes og leveres på avtalt sted til avtalt tid.

BOMVEIER / AUTOPASS

Bompasseringer viderefaktureres uten tillegg. Merk at bomavgift er mva-belagt.

KJØRING UTOVER INKLUDERTE KM

Inkluderte km i leieprisen fremgår av beskrivelsen for det enkelte kjøretøy. Utover dette belastes en sum per km som også fremgår i beskrivelsen. Denne faktureres i etterkant, og vil om annet ikke er avtalt trekkes fra innbetalt depositum.

ELEKTRONISK KJØREBOK

Kjøretøyene er utstyrt med elektronisk kjørebok. Denne registrerer kjøretøyets bevegelser, bompasseringer mm. Merk at utleier gjennom denne funksjonen har mulighet til å sjekke hvor kjøretøyet befinner seg til enhver tid. Det lagres ingen personopplysninger om leietaker i denne kjøreboken.

ELEKTRONISK FARTSSKRIVER

Kjøretøy som har krav til dette er utstyrt med elektronisk fartsskriver. Leietaker må ha gyldig sjåførkort som utstedes på vegvesen.no. Leietaker er ansvarlig for at fartsskriver benyttes og ansvarer for alle evt gebyrer/bøter for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser som gjelder for aktuelle kjøretøytype. Spør oss om råd, dersom du er usikker på hva som gjelder for deg.

PARKERINGSGEBYR 

Dersom du blir ilagt gebyr for feilparkering er dette ditt ansvar og gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot deg personlig.

I. LEIETAKERS ANSVAR 

1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet. 

2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden. 

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier. 

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.

II. SELVRISIKO-DEKNING 

1. Leietakers ansvar for egenandel og ansvarsgodtgjørelse etter foregående pkt. 4, reduseres dersom leietaker ved leiestart tegner selvrisiko-dekning.

2. Leietaker kan ikke påberope seg slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten. 

3. Unntatt for selvrisiko-dekning og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende: 

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert. B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l. C. Rygging uten hjelpemann. D. Felgkjøring av dekk. E. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere. F. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger. G. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde. H. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier. 

III. LEIETAKERS PLIKTER 

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke: 

A. Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring

B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.

C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.

D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.

E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.

F. Taue andre kjøretøy.

G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.

H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.

I. Forlate bilen ulåst.

J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for.

Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger. 

2. Overholde gjeldende kjøre- og hviletidsbestemmelser som gjelder for tunge kjøretøy. Fartsskriver skal benyttes. Evt kostnader for utleier ved at fartsskriver ikke er benyttet vil bli belastet leietaker.

3. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forholdtil leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres. 

IV. ANSVARSFRAVIKELSE 

Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. 

Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander m.v. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. 

Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber Dem innstendig om å betale bøter/avgifter omgående. 

I forbindelse med ditt leieforhold har vi reservert et beløp på ditt kort tilsvarende leiebeløpet pluss depositum. Reservasjon av et slikt beløp er en forutsetning for å få leie bil hos oss hvis man ikke har firma- eller fakturaavtale. Dette blir IKKE trukket fra din konto, men reserveres på ditt kort/din konto frem til bilen er levert tilbake og leieforholdet gjøres opp. Reservasjonen er for oss en garanti for det beløpet du vil være skyldig etter endt leieforhold. 

INFO VEDR DEPOSITUM/RESERVASJON PÅ KORT 

Når leieforholdet avsluttes og avregnes vil den faktiske kostnaden belastes ditt kort og reservasjonen oppheves fra vår side. Vi avregner kortbelastninger innen 48 timer etter at bilen er levert tilbake. Selv om reservasjonsbeløpet aldri blir trukket fra din konto, kan det i noen tilfeller likevel ta lenger enn 1-2 virkedager før beløpet igjen blir tilgjengelig for deg.